Διαθέτουμε Αξιοπιστία και Επαγγελματισμό

Μικρού Μιχαήλ

Δικηγόρος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ίδιου Τμήματος, με αντικείμενο πτυχιακής την ποινική συνδιαλλαγή μεταξύ δράστη και θύματος. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διεθνούς φορολογικού δικαίου, στο University of Minho της Πορτογαλίας, ενώ είναι κάτοχος του Advanced Diploma in International Taxation του Chartered Institute of Taxation του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, έχει λάβει με άριστα Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Φορολογικής Διαδικασίας από την Altium Training. Εργάζεται ως δικηγόρος από τον Οκτώβριο του 2009.

Μιχαήλ Μικρού, δικηγόρος

Εμπειρία

Ποινικό Δίκαιο

Εκπροσώπηση στην ανάκριση και στην προδικασία, σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, ποινική διαμεσολάβηση, παράσταση στο ακροατήριο, συμβουλευτική εκπροσώπηση, σύνταξη και μελέτη μηνύσεων, παράσταση πολιτικής αγωγής, υπεράσπιση ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Αστικό Δίκαιο

Μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχος τίτλων κτήσης κυριότητας και εμπραγμάτων βαρών, συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, κοινωνία/διανομή/διεκδίκηση ακινήτων, αναγκαστική εκτέλεση, κτηματολογικές εγγραφές/διορθώσεις, σύσταση – εξάλειψη/άρση υποθηκών/προσημειώσεων, αδικοπραξίες, οικογενειακό δίκαιο, διαζύγια, επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία τέκνων, εργατικό δίκαιο.

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δηλώσεις κατάθεσης εμπορικού σήματος, εθνικού-κοινοτικού-διεθνούς.

Διοικητικό Δίκαιο

Εκπροσώπηση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων σε υποθέσεις ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας, διαφορών δημοτικών τελών και φόρων, υποθέσεις δημόσιων διαγωνισμών, σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, συμβάσεις και διαφορές Δικαίου της Ενέργειας.

Φορολογικό Δίκαιο

Πλήρης υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια επίλυσης φορολογικών διαφορών, με σύνταξη απαραίτητου σημειώματος, σύνταξη και κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής και σύνταξη και κατάθεση διοικητικής προσφυγής, παροχή συμβουλών για εγκατάσταση-έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης στην Ελλάδα, παροχή συμβουλών για φορολογική μεταχείριση κεφαλαίου και συναλλαγών.

Διαχείριση χαρτοφυλακείου ακινήτων

Η Ομάδα μας

Καμάκα Ρωξάνη

Δικηγόρος

Μικρού Μιχαήλ

Δικηγόρος

Διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών σε διαφόρους τομείς με σκοπό την ολοκληρωμένη ενασχόλησή μας με την υπόθεσή σας.

Top
.hanor-address-info-612f90c56bb1b.address-info h3, .hanor-topbar .hanor-address-info-612f90c56bb1b.address-info .info-list a, footer.hanor-footer.footer-dark-version .footer-widget .hanor-widget .hanor-address-info-612f90c56bb1b.address-info .info-list a, .hanor-topbar .hanor-address-info-612f90c56bb1b.address-info, .hanor-topbar .hanor-address-info-612f90c56bb1b.address-info .info-list {font-size:11px;}.hanor-stitle-612f90c576511-ebeiria.hanor-section-title h2.section-title {font-size:30px;}.hanor-stitle-612f90c576511-ebeiria.hanor-section-title {padding-bottom:0px;}.hanor-simple-list-612f90c5768fe.hanor-simple-list .simple-list-content {padding-bottom:30px;}.hanor-simple-list-612f90c576aba.hanor-simple-list .simple-list-content {padding-bottom:30px;}.hanor-stitle-612f90c576eb8-i-omada-mas.hanor-section-title h2.section-title {font-size:30px;}.hanor-stitle-612f90c576eb8-i-omada-mas.hanor-section-title {padding-bottom:0px;}